Điều khoản thỏa thuận

Chào mừng bạn đến với thông tin điều khoản sử dụng của website Trang Làm Đẹp. Xin mời bạn hãy đọc cẩn thận Điều khoản Thỏa Thuận này trước khi truy cập vào website 2cafe.vn. Việc sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào website 2cafe.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều Khoản Thoả Thuận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email: 2cafe.info@gmail.com

Quy định chung

Bằng việc ghé thăm website 2cafe.vn và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

Truy cập tới website 2cafe.vn

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới 2cafe.vn. Đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website 2cafe.vn.

Nội dung nghiêm cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên 2Cafe nhằm mục đích:

Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Nghiêm cấm thành viên lợi dụng việc sử dụng 2Cafe nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

4. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thương hiệu Logo của Trang Làm Đẹp để sử dụng cho các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Hiệu lực của điều khoản và quy định

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên Blog có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. 2Cafe  sẽ công bố rõ trên Website, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ này xung đột với các quy định khác. Điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

2Cafe xây dựng điều khoản thỏa thuận nhằm tạo sự minh bạch rõ ràng trong việc cung cấp thông tin.